ماشین برقی با ظرفیت بالا

ماشین برقی با ظرفیت بالا - 11 نفره صندلی رو به جلو دورباز
اطلاعات کامل فنی

ماشین برقی با ظرفیت بالا - خودروی آتشنشانی 2 نفره
اطلاعات کامل فنی

ماشین برقی با ظرفیت بالا - اسکوتر برقی 2 نفره
اطلاعات کامل فنی

ماشین برقی با ظرفیت بالا - اسکوتر برقی 1 نفره
اطلاعات کامل فنی

ماشین برقی با ظرفیت بالا - نفربر برقی 6 نفره
اطلاعات کامل فنی

ماشین برقی با ظرفیت بالا - ماشین پاترول برقی 2 نفره
اطلاعات کامل فنی

ماشین برقی با ظرفیت بالا - نفر بر برقی 14 نفره
اطلاعات کامل فنی

ماشین برقی با ظرفیت بالا - نفر برقی 8 نفره
اطلاعات کامل فنی

ماشین برقی با ظرفیت بالا - نفر بر برقی 23 نفره
اطلاعات کامل فنی

ماشین برقی با ظرفیت بالا - نفر بر برقی 8 نفره
اطلاعات کامل فنی

ماشین برقی با ظرفیت بالا - نفر بر برقی 2 نفره
اطلاعات کامل فنی

ماشین برقی با ظرفیت بالا - ماشین پاترول برقی 4 نفره
اطلاعات کامل فنی

ماشین برقی با ظرفیت بالا - آمبولانس برقی BPA8
اطلاعات کامل فنی

ماشین برقی با ظرفیت بالا - آمبولانس برقی با 2 صندلی
اطلاعات کامل فنی

ماشین برقی با ظرفیت بالا - وانت برقی BPU-8
اطلاعات کامل فنی

ماشین برقی با ظرفیت بالا - وانت برقی ساده با ظرفیت 1000 کیلوگرم
اطلاعات کامل فنی

ماشین برقی با ظرفیت بالا - مینی بوس 14 نفره دور بسته
اطلاعات کامل فنی

ماشین برقی با ظرفیت بالا - مینی بوس 11 نفره دور بسته صندلی جلو
اطلاعات کامل فنی

ماشین برقی با ظرفیت بالا - نفربر برقی 14 نفره (یک صندلی رو به عقب) دورباز
اطلاعات کامل فنی

ماشین برقی با ظرفیت بالا - نفربر برقی 8 نفره
اطلاعات کامل فنی

ماشین برقی با ظرفیت بالا - نفربر 4 نفره BPCL
اطلاعات کامل فنی

ماشین برقی با ظرفیت بالا - نفربر 4 نفره BPC4
اطلاعات کامل فنی

ماشین برقی با ظرفیت بالا - نفربر برقی 4 نفره (2 صندلی رو به عقب)
اطلاعات کامل فنی